Insert your alternative text
Maatschappelijke verantwoordelijkheid

We zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het is onze missie om naast de bijdrage aan het succes en het resultaat van onze partner ook bij te dragen aan oplossingen op het gebied van duurzaamheid/milieu, gezondheid en welzijn. Dit kan met producten die schoon water leveren of met technologieën die bijdragen aan het besparen van waardevolle grondstoffen en energie.

Veilige producten voor lekker eten

JUMO levert apparatuur die wordt gebruikt bij de productie van voedsel. Natuurlijk zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid om absolute veiligheid en hygiëne te garanderen. Het is daarom vanzelfsprekend dat onze producten voldoen aan de hoogste normen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving.

bakkerij

Ons dagelijks brood: JUMO-apparatuur helpt bij de productie.

Bottelen van dranken

JUMO producten worden veelvuldig ingezet in hygiënische productieprocessen.

Levensmiddelenrecht

Onze producten voldoen aan de volgende wettelijke voorschriften:

  • Verordening EG 1935/2004 betreffende materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen
  • Verordening EU 2016/1416 (EU 10/2011) betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met levensmiddelen in contact te komen
  • Verordening EG 2023/2006 betreffende goede fabricagepraktijken voor materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen

Conformiteitsverklaring onder de levensmiddelenwetgeving

De gebruikte materialen in onze producten zijn geschikt om in contact te komen met voedsel. Volgens "goede fabricagepraktijken" worden de materialen op een zodanige manier vervaardigd dat ze bij correct gebruik geen componenten in voedsel vrijgeven.

Download

RoHS

Met de certificering volgens DIN EN ISO 14001 zet JUMO zich sinds 1999 in voor de bescherming van het milieu. Naast de wettelijke vereisten, onderneemt JUMO tal van activiteiten, met name op het gebied van ontwikkeling en productie, om het gebruik van gevaarlijke stoffen in onze producten en tijdens de productie ervan te vermijden en om eindige hulpbronnen te behouden.

De EU-richtlijn 2011/65 / EU (RoHS II), die in juni 2011 in werking is getreden en in Duitsland is geïmplementeerd door de “Elektro- und Elektronikgeräte-Stoffverordnung”, verdeelt elektrische en elektronische apparatuur in verschillende categorieën. Het JUMO-productassortiment was eerder gedefinieerd in Groep 9 "Meet- en regelapparatuur met inbegrip van industriële meet- en regelapparatuur" en was vrijgesteld van de RoHS-richtlijn.

Sinds 22 juli 2017 is deze uitzondering niet meer van toepassing. Alle producten vallen nu volledig onder de geldende RoHS-richtlijnen en zijn nu ook wettelijk RoHS-conform.

Grote delen van het assortiment zijn ook voorzien van een CE-markering. Ondanks de RoHS-conformiteit voldoen de sensoren niet aan de vereisten om te worden voorzien van een CE-markering in overeenstemming met een EU-conformiteitsverklaring, omdat ze als componenten moeten worden beschouwd.

Op verzoek kunnen wij op productgerelateerde basis bevestigen dat de apparaten in kwestie voldoen aan de RoHS-richtlijnen en, indien van toepassing, aan de EU-conformiteitsverklaring.

RoHS Verklaring

Richtlijnen 2011/65 EU en 2015/863/EU

Download

China RoHS

In het verlengde van ons streven naar milieubescherming, gebaseerd op de certificering volgens DIN EN ISO 14001, die we in 1999 hebben verkregen, hebben wij alle nodige interne maatregelen genomen om te kunnen voldoen aan de nieuwe voorschriften van de Chinese RoHS vanaf 1 juli 2016. Dit omvat de bijbehorende markeringen en het plaatsen van de verontreinigstabellen op onze website.

JUMO definieert zijn volledige productassortiment als het leveren van componenten aan de klant voor verder gebruik en verwerking in verschillende systemen. In die zin is etikettering van de producten volgens China RoHS niet absoluut noodzakelijk, maar een tabel met verontreinigende stoffen is altijd vereist.

Zoals gebruikelijk vindt u de relevante bedieningsinstructies, typebladen en goedkeuringen op onze website via de productgroepen. De classificatie van de etikettering "e" of "20" en de bijbehorende tabel met verontreinigende stoffen volgens China RoHS zijn hier vermeld. De productiedatum (jaar) is te vinden op het typeplaatje of in de bijbehorende documenten.

China RoHS-verklaring

Verklaring en etikettering volgens SJ / T 11364-2014

Download

REACH

Met REACH is op 1 juni 2007 een nieuwe Europese chemische wet van kracht geworden. Dit moet fabrikanten en importeurs van chemische stoffen verantwoordelijk maken voor de veilige omgang met hun stoffen. Maar ook eindgebruikers worden getroffen door deze overeenkomst.

Wij zijn fabrikant van meet- en regelapparatuur en worden daarom niet beïnvloed door REACH met betrekking tot de registratie van onze producten. Wij zijn geen producent van chemische stoffen en geen importeur van deze stoffen uit niet-EU-landen.

We hebben met onze leveranciers bepaald in hoeverre wij als gebruikers van gevaarlijke stoffen in onze productieprocessen betrokken zijn bij registratieprocedures in overeenstemming met REACH. We hebben bevestigd gekregen dat de relevante stoffen zijn geregistreerd. Aangezien er nu jaarlijkse beoordelingen van de REACH-kandidatenlijst worden uitgevoerd, bevestigen we op verzoek de naleving van de REACH-conformiteit.

Indien onze producten stoffen bevatten die worden vermeld in de huidige REACH-verordening (SVHC – Substances of Very High Concern) boven de toegestane grenswaarden - volgens artikel 33 van de EU-verordening voor chemische stoffen 1907/2006 - worden onze klanten onmiddellijk op de hoogte gebracht.

REACH verklaring

EU 1907/2006

Download

Informatie over REACH / SVHC-loodmetaal

In juni 2018 werd loodmetaal toegevoegd aan de REACH-kandidatenlijst. Artikel 33 van de REACH-verordening EG 1907/2006 bevat een informatieverplichting. De potentieel toxische eigenschappen van lood als chemisch element zijn bekend en worden dienovereenkomstig in de industrie in aanmerking genomen, o.a. in arbo-wetgeving.


REACH / Artikel 33 SVHC-loodmetaal

Informatie over REACH-regelgeving SVHC-loodmetaal EG 1907/2006

Download

Conflictmineralen

Onder de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act , aangenomen door de SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) – volgens welke alle op de Amerikaanse beurzen genoteerde bedrijven verplicht zijn de oorsprong van "conflictmineralen" bekend te maken (inclusief tin, tantaal, wolfraam en goud) uit de gebieden rondom de Democratische Republiek Congo/Afrika – is JUMO betrokken bij het naleven van alle toepasselijke wettelijke bepalingen en voorschriften als leverancier aan verschillende Amerikaanse bedrijven.

Conflictmineralen

JUMO Beleidsverklaring

Download

WEEE

JUMO produceert voornamelijk apparatuur voor meet- en regeltechniek. Onze producten werden in 2005 door het ‘ear’ (elektro-altgeräte register) geclassificeerd als controle- en monitoringinstrumenten voor commercieel gebruik (b2b). Volgens de specificaties van de WEEE-richtlijn 2012/19 / EU valt onze apparatuur niet onder deze verordening.

WEEE

Ear basisregistratie

Download

WEEE

Richtlijn 2012/19 EU

Download

Heeft u nog vragen?


Liesbeth van der Zwaan

KAM Coördinator

Liesbeth van der Zwaan +31294491498 Liesbeth.vanderZwaan@jumo.net +31294491498