WATER - nature's finest

Welkom in de waterwereld
van JUMO

Drinkwater

In Nederland wordt per persoon per dag (2017) gemiddeld 123 liter water verbruikt. Dat water wordt vooral gebruikt om te douchen, voor het toilet en om te wassen. In totaal wordt er in Nederland 1,1 biljoen (oftewel 1.100.000.000.000) liter per jaar verbruikt (2007). Huishoudens nemen daarvan 0,8 biljoen liter voor hun rekening, de rest wordt gebruikt door industrie, landbouw, enzovoort. Hoewel er over het algemeen voldoende water is probeert de overheid het waterverbruik terug te dringen om het milieu te sparen.

Om schoon water te verkrijgen werken verschillende disciplines samen. Niet alleen op het gebied van drinkwater, ook op het gebied van proceswater voor de industrie werken meerdere partijen samen. Wat er komt kijken bij het tot stand brengen van drinkwater, zwembadwater, puur water, koelwater en afvalwater leest u hier. JUMO is al decennia lang een betrouwbare partner van de waterbehandeling.

Water - De belangrijkste voedingsbron


Drinkwater is de belangrijkste voedingsbron op aarde, maar waar komt ons drinkwater eigenlijk vandaan? In Nederland vindt waterwinning plaats in het hele land, dit wordt uitgevoerd door verschillende waterbedrijven.

Waterbedrijven Vewin

De behandeling van ons drinkwater vindt haar oorsprong in bronwater, oppervlaktewater en grondwater.

Bronwater verwijst naar water dat uit ondergrondse waterbronnen uit de aarde komt. Oppervlaktewater wordt onttrokken aan staande of stromende watermassa's boven de grond. Damreservoirwater, meren en rivieren zijn drie soorten oppervlaktewater. Grondwater is onderdeel van de natuurlijke watercyclus op aarde. Het ontstaat voornamelijk door regenwater wat in de bodem dringt en in de watervoerende laag sijpelt. Voordat grondwater drinkwater is, zijn er een aantal belangrijke bewerkingsprocessen aan voorafgegaan.

Zoutwater

Ontzilting van water

Conform de UNESCO is drinkwatervoorziening in vele delen van de wereld een groot probleem en 97,5% van het water op onze planeet is zout. Omdat drinkwater beperkt aanwezig is, is zout zeewater één van de belangrijkste bronnen van ons drinkwater.

Het ontzilten van zeewater is het proces waarbij zout wordt onttrokken uit zeewater voor drink- en proceswater. Een belangrijk element in zeewater destilatie installaties is de omgekeerde osmose unit.

Groundwaterpage12

Tijdens omgekeerde osmose wordt het zeewater onder grote druk door een semi-permeabel membraan geleid. Dit membraan fungeert als filter en slechts specifieke ionen en moleculen zijn in staat er doorheen te komen. Omdat zeewater zo een hoog zoutgehalte heeft, is een druk van 60 tot 80 bar vereist. Om ervoor te zorgen dat dit proces veilig verloopt dient de druk te worden gecontroleerd. JUMO levert voor deze toepassing al vele jaren betrouwbare druksensoren.

Brackish-water-and-seawaterpage13

Zwemwater

Schoon zwembadwater

Zwemmen is een populair tijdverdrijf en een gezonde bezigheid - tenminste zolang het water schoon is. Om de waterkwaliteit in zwembaden te waarborgen vindt continue controle en inspectie plaats.

Verschillende reinigingsmethoden richten zich op het schoonhouden van water door het doden en verminderen van microorganismen zoals bacteriën en virussen. Het meten van verschillende grootheden gedurende dit proces is hierbij van groot belang en dat de concentratie van reiniginsmiddelen nauwkeurig dient te worden bepaald, behoeft geen nadere uitleg.

Jarenlange ervaring van JUMO in de waterbranche heeft geresulteerd in een breed aanbod aan meet- en regelapparatuur voor iedere toepassing in de waterzuivering.

 

Zwembad


De belangrijkste te meten parameter in zwembadwater is pH. De optimale pH waarde voor zwembadwater ligt tussen de 7.2 en 7.8 pH. pH waardes die te laag zijn veroorzaken problemen. Bijvoorbeeld met betrekking tot het ontstaan van corrosie en huid/oog irritaties.

Reinigingsproces zwembadwater - flocculatie

Vaste stoffen kunnen in verschillende vormen verspreid worden in het zwembadwater. De aard van dergelijke dispersies is afhankelijk van de grootte van de deeltjes. In het algemeen is het mogelijk om deze drijvende of zwevende vaste stoffen (tot 0,001 mm in grootte) met effectieve filtersystemen uit het zwembadwater te verwijderen. Iedere zwemmer brengt colloïdale verontreinigingen mee het zwembadwater in, zoals bacteriën, ziektekiemen, cosmetische residuen, etc. Deze stoffen, met een grootte tussen de 0.1 en 0.001 micrometer, worden tijdens het zwemmen verspreid in het zwembadwater en zijn niet direct zichtbaar voor het menselijk oog.

Dergelijke verontreinigingen kunnen zichtbaar worden wanneer er in het zwembad spots geinstalleerd zijn in de vorm van troebel water. Deze verontreiniging kan zelfs door zeer effectieve filtertechnologie niet volledig worden verwijderd, wat kan leiden tot een toename van gebonden chloor. Waardoor er een organische overbelasting in het zwembad kan ontstaan.

Door flocculanten of vlokmiddelen te gebruiken zullen de vuildeeltjes samenklonteren tot grotere vlokken, zodat deze groot genoeg zijn om door het filtersysteem opgevangen te worden. Aluminium en ijzerzouten worden vaak gebruikt in een flocculant zodat het onoplosbare aluminium hydroxide een vlok vormt die zal neerslaan, dit zorgt ervoor dat de colloïdale deeltjes uit het afvalwater verwijderd worden.

Swimming-pool-water-productionpage16 

Reinigingsproces zwembadwater - desinfectie

Deze behandeling heeft voornamelijk als doel de in het water levende micro-organismen (bacterien, virussen, enz.) te doden of in hun aantal te verminderen. Dit proces heet desinfectie of sterilisatie. Het toevoegen van chloor, ofwel chlorering, is de meest gebruikte manier om water te desinfecteren. In de praktijk is het gebruikelijk om eerst een oplossing van water met chloorgas of hyprochloriet voor te bereiden, om vervolgens een geschikte hoeveelheid van deze oplossing toe te voegen aan het te desinfecterende water.

Tijdens de behandeling van het water wordt er gestreefd om zo weinig mogelijk ongewenste bijproducten bij de desinfectie te vormen. Tot op zekere hoogte kan dit worden beïnvloed door de omstandigheden (hoeveelheid chloor, temperatuur, ph waarde) te sturen op het moment van desinfectie.

Controle Nederlands zwembadwater

Alle zwembaden in Nederland worden streng gecontroleerd op de waterkwaliteit. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft deze regels vastgelegd in de Wet en Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz en Bhvbz).

Niveaumeting - pool hydraulics

De term "pool hydraulics" heeft betrekking op het circulatiesysteem van het water in zwembaden. Goede zwembad hydrauliek garandeert een juiste distributie van desinfectiemiddelen.  De hydrauliek omvat niet alleen het economische skimmer-systeem om water van het oppervlak te verwijderen, maar ook het effectievere overloopsysteem in zwembaden. Vanuit dit overloopsysteem wordt het water door waterstralen over de rand van het bad geleid in een overloopkanaal, vanuit daar komt het water in de overlooptank. Deze tank is zo ontworpen dat wanneer het zwembad wordt gebruikt de tank de hoeveelheid water kan bevatten die wordt verplaatst. Wanneer het zwembad niet wordt gebruikt heeft het voldoende water opgeslagen voor terugwassen.

Level-measurementpage17

Om te voorkomen dat de filterpomp in de terugwaswatertank droog komt te staan vindt in deze tanks altijd niveaumeting plaats. Door een dergelijke maatregel wordt zoet water aan het zwembad toegevoegd wanneer er te weinig water in zit als gevolg van terugspoelen.

Niveaumeting activeert eveneens de pomp indien er teveel water in de overflow tank aanwezig is. Niveaumeting kan hydrostatisch plaatsvinden. Hierbij wordt het water onder druk gebracht. Hoe hoger de druk, hoe hoger het waterniveau. Deze meting wordt gedaan met niveausensoren. JUMO beschikt over een uitgebreid assortiment niveaussensoren uitgevoerd in kunststof en rvs met verschillende aansluitingen en bekabelingsmogelijkheden.

Puurwater

Consistent hoge productwaarde

Puurwater is sterk gezuiverd water en een noodzaak in vele verschillende productieprocessen.

Bijvoorbeeld als een reinigingsmiddel in de halfgeleiderindustrie of als een reinigingsoperatie na het eigenlijke wassen met reinigingsmiddelen in de voedingsmiddelenindustrie en voor reinigings- en verdunningsdoeleinden in de farmaceutische industrie.

pH meting in puurwater

In sommige toepassingen is pH meting in puurwater verplicht. De lage geleidbaarheid en ionensterkte van puurwater veroorzaken echter technische problemen bij het meten van pH waarde. De oplossing hiervoor is de hervulbare elektrode van JUMO met KCl voorraad.

Geleidbaarheidsmeting

Het monitoren van de kwaliteit van puurwater met behulp van geleidbaarheidsmeting is de meest betrouwbare methode. Een volledige geleidbaarheidsmeetketen bestaat uit een puurwater transmitter/regelaar, een geleidbaarheidssensor met geïntegreerde temperatuursensor en een aansluitkabel. Voor geleidbaarheidsmeting beschikt JUMO over digitale techniek.

Met onze producten voor puurwater heeft u de mogelijkheid tot nauwkeurige opgave van de celconstante, temperatuurcompensatie conform ASTMD 1125-95 en grenswaarde bewaking conform USP (water geleidbaarheid <456>).

Puurwater in de farmacie

De vervaardiging van puurwater is een van de belangrijkste processen binnenn de farmaceutische industrie. Zonder dit water is de productie van de meeste substanties onmogelijk omdat puurwater een vereiste is voor het waarborgen van de hoogste productkwaliteitseisen. 

De kwaliteit van sterk gezuiverd water (puurwater, hoog puurwater, water voor injecties, etc.) is beschreven in verschillende normen en aanbevelingen, zoals ASTM International (American Society For Testing and Materials), EP (Pharmacopoea Europaea, Ph. Eur.), USP (United States Pharmacopeia), en DIN of ISO norm.

Highly-purified-water-pharmaceutical-industrypage20

Puurwater als schoonmaakmiddel

Puurwater is vereist in een breed scala van productieprocessen, zoals een reingingsmiddel in de halfgeleiderindustrie, als reinigingsmiddel na het eigenlijke wassen met reiningingsmiddel in de voedingsmiddelenindustrie en voor reinigings- en verdunningsdoeleinden in de farmeceutische industrie.

Afhankelijk van de vraag naar puurwater dienen processtappen zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts in kaart te worden gebracht. Gangbare productieprocessen bevatten omgekeerde osmose, ionenwisselaars, ultrafiltratie en elektrochemische deionisatie. Ionenwisselaars bevatten bewegende ionen. De chemische samenstelling maakt uitwisseling mogelijk met gelijk geladen deeltjesHighly-purified-water-productionpage21Ultrafiltratie is een typisch membraan proces. De membraanporiën zijn erg groot voor ultrafiltratie. Deeltjes groter dan de openingen in het membraan worden zo gescheiden. Elektrochemische deionisatie is een andere techniek bij het tot stand brengen van puurwater. wanneer een spanning wordt aangelegd over de anode en kathode, combineren de anionen en kationen en worden de resulterende ionen verwijderd uit ionenwisselaars uit de waterstroom.

In een elektrisch systeem met twee polen of elektroden spreken we van kathode voor de pool waar de elektronen in gaan. De tegengestelde pool of elektrode heet de anode. 

Koelwater

Keep it cool

Warmte dient in veel industriële installaties te worden afgevoerd. Water kan daar prima voor ingezet worden. Zogenaamd koelwater wordt dan als warmtedrager ingezet en kan op verschillende manieren toegepast worden. Bijvoorbeeld in airconditioningsinstallaties, cilinderkoelers van machines, condensatiekoeling, koeling van staalsmeltovens en als koeling van reactoren in de chemische industrie.

IJskristalrond

Controle waterkwaliteit

Overal, waar water of waterige oplossingen als koelmiddel of toevoegingsmiddel voor koeling worden ingezet, is het nuttig om de waterkwaliteit te controleren. De koelcapaciteit van het water kan namelijk afnemen door verdamping of vervuiling. Door verdamping of vervuiling zal de concentratie van zouten en vaste stoffen in het water stijgen, wat de geleidbaarheid zal verhogen. Daarom is het belangrijk dat koeltorens over relevante geleidbaarheidsmetingen beschikken.

 Desinfectie

De watercirculatie in een koeltoren moet met geschikte desinfectiemiddelen worden behandeld. Het gebruik van ozon (O3) is een alternatief voor desinfectie. De ozonproductie wordt bewaakt en gestuurd via het redoxpotentiaal van het koelwater. Om het redoxpotentiaal in ozonhoudend water te meten, raden wij aan JUMO elektrodes met als actieve deel een goudkop te gebruiken.

Koeltoren

Als indicator en regelaaar kan men bijvoorbeeld de JUMO dTRANS pH 02 gebruiken. De inductieve meetmethode van de JUMO CTI-500 geleidbaarheidsmeetomvormer maakt een betrouwbare bewaking van het koelwater in koeltorens mogelijk. Bovendien kan de afzonderlijke sensor eenvoudig en zonder problemen in bestaande installaties worden geïntegreerd. Naast analoge techniek is digitale meettechniek bij JUMO verkrijgbaar.

Afvalwater

Industrieel afvalwater

Om een gezonde waterkringloop te bewaken dient afvalwater gezuiverd te worden voordat het opnieuw kan deelnemen aan het proces of voordat het in de natuur geloosd mag worden. Er zijn twee soorten afvalwater, de ene is afkomstig uit de industrie en de andere is afkomstig uit huishoudens.

Op grond van de Wet milieubeheer is elke gemeente in Nederland verplicht het binnen haar grenzen vrijkomende afvalwater via de riolering in te zamelen. Dit water moet dan voor zuivering aangeboden worden op de rioolwaterzuivering. Voor de Wet milieubeheer is al het water wat voor de gebruiker niet meer bruikbaar is ook daadwerkelijk afvalwater. Dit betekent dat ook koelwater gezien wordt als afvalwater en dus gezuiverd moet worden.

Zuivering van afval- en rioolwater gebeurd in zogenaamde zuiveringsinstallaties. Een zuiveringsinstallatie bootst het natuurlijke proces in de afvalwatercyclus na. De organismen in de zuiveringsinstallatie zorgen voor de afbraak van afvalstoffen en kunnen er in ideale omstandigheden hun werk uitvoeren. Afvalwaterzuivering is een biologisch proces wat aan de hand van mechanische processen geoptimaliseerd wordt. Voor deze toepassing beschikt JUMO over een uitgebreide range aan meet- en regelapparatuur.

Industrieel afvalwater

Industrieel afvalwater refereert aan het afvalwater wat ontstaat bij industriële productieprocessen. Bijvoorbeeld in de voedingsmiddelen, papier, chemie, textiel en in de metaal industrie. De samenstelling van industrieel afvalwater kan sterk variëren afhankelijk van de bedrijfstak. Zo bevat afvalwater afkomstig uit de papierverwerkende industrie organische bestanddelen die niet gemakkelijk afbreekbaar zijn. In metaalbewerking vinden we olie, vet en zware metalen.Industrial-wastewaterpage26Industrieel afvalwater dient voor lozing gereinigd te zijn. Het behandelde water kan worden teruggevoerd naar het productieproces of worden geloosd in het riool.

Afvalwater uit galvaniseerprocessen

In een galvaniseerbad worden objecten van onedele metalen zoals zink of ijzer beschermend afgewerkt. De coating kan bestaan uit chemische elementen als koper en nikkel. De eerste afvalwaterzuiveringsfase voor dit type water is ontgifting van cyanide en chromaat. Ontgifting vindt plaats in een continu doorstroomsysteem. Zodra deze stap genomen is vindt de volgende fase in het reinigingsproces plaats; neutralisatie van precipitatie (neerslag), verwijdering van neerslagproducten en verwijdering van het slib. Het gereinigde afvalwater kan nu worden afgegeven aan het riool.

pH meting in galvaniseerinstallaties

Een pH waarde van minimaal 10 is nodig voor cyanide ontgifting. Chromaat wordt in het zure bereik uit het afvalwater verwijderd. Hier wordt de pH meting toegepast om de galvaniseerbaden en het ontgiftingsproces te monitoren. JUMO heeft betrouwbare apparatuur in haar range voor het uitvoeren van deze nauwkeurige taak. 

Afvalwater

Gemeentelijk afvalwater

Afvalwater wordt behandeld in rioolwaterzuiveringsinstallaties. Biologische, chemische en mechanische processen worden hier toegepast. Het meeste verstoppingsmateriaal wordt gevangen door het mechanische zeefsysteem. Zwaar materiaal zoals zand wat wordt meegevoerd wordt hier afgegeven.  Het laatste station van de mechanische behandelingsfase is de primaire bezinktank. Alle lichtere materialen die zich nog in het afvalwater bevinden en die niet in de gritkamer zijn verwijderd, dalen neer op de bodem van deze tank en vormen zogenaamd ruw slib.Municipal-wastewaterpage27Terwijl het voorbehandelde water naar de beluchtingstank wordt geleid, wordt het ruwe slib naar de vergisters getransporteerd. De biologische behandeling van het afvalwater vindt plaats in de beluchtingstank. Voordat het afvalwater in de tank terechtkomt wordt het gemixed met geactiveerd slib. Dit slib bevat ontelbare microorganismen (zoals bacteriën) die het colloïde, de organische verontreiniging in het afvalwater oplossen.

Het actieve slib bezinkt in de secundaire bezinktank en verzamelt zich op de bodem. Het verzamelde slib wordt verwijderd en teruggevoerd naar de beluchtingstank of naar de vergister. Het verteringsproces is de laatste stap van de biologische behandelfase. Stabilisatie verwijst naar de meest geavanceerde anaërobe afbraak van organische verbindingen met behulp van specifieke bacteriën. Deze bacteriën zetten de organische componenten van het anaërobe verteerde slib om in biogas.


Ja, graag ontvang ik

meer informatie over waterbehandeling

voor mijn eigen toepassing

Chat logo

Ik heb het privacy beleid gelezen en ga tot wederopzegging akkoord met de voorwaarden.*
Met het indienen van mijn aanvraag ga ik akkoord met registratie van mijn gegevens. JUMO Meet- en Regeltechniek B.V. mag mijn gegevens zoals deze hier zijn ingevuld, opslaan en contact met mij opnemen voor aanvullende informatie. Ik kan opslag van mijn gegevens op ieder gewenst moment herroepen.*
Met uw aanvraag geeft u ons de opdracht deze naar wens uit te voeren. Uw gegevens worden in deze context opgeslagen. Om uw aanvraag naar wens te verwerken is het noodzakelijk alle verplichte invulvelden (aangegeven met een *) in te voeren. Wij gebruiken uw gegevens als onderdeel van onze bedrijfsvoering. Uw gegevens zullen wij niet verstrekken aan derde partijen. Wij behouden het recht gegevens anoniem te evalueren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons privacy beleid.